Disclaimer

Project DeZign BV

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

ProjectDeZign BV spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin het ProjectDeZign BV als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan het ProjectDeZign BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. ProjectDeZign BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De ProjectDeZign BV site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van ProjectDeZign BV liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ProjectDeZignBV. ProjectDeZign BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

ProjectDeZign BV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. ProjectDeZign BV vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van ProjectDeZign BV en ProjectDeZign BV geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van ProjectDeZign BV. Tevens is ProjectDeZign BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van ProjectDeZign BV die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is ProjectDeZign BV in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Tevens
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

® ProjectDeZign BV 2010